جدول محاسبه سطح مقطع سیم های مسی و آلومینیومی

دسامبر 31, 2022by multi0

جدول محاسبه سطح مقطع سیم های مسی و آلومینیومی

(جدول محاسبه سطح مقطع سیم های مسی و آلومینیومی، نسبت به مسافت و جریان مجاز)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + پنج =